Untitled Document

สมัครใช้งาน (SES) คลิ๊ก
ขั้นตอนการสมัคร คลิ๊ก
 
 

 

 

 

:: ปรัชญาวิทยาลัย : ทักษะก้าวหน้า วิชาก้าวไกล มั่นในคุณธรรม
Untitled Document
 
ประกาศสอบราคา คลิ๊ก
พาณิชยกรรม คลิ๊ก
อุตสาหกรรม คลิ๊ก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คลิ๊ก
 " Crafting Effective Professional Staff Development Program  "
The in Country Training Programme on crafting Effective Professional Staff Development Program
  
 
 "วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาฯ "
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาฯ
  
 
 " วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมการเข้าร่วม ในสังกัดอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
"
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมการเข้าร่วม ฯ
  
 
 "วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 และ 13  
"
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และคณะฯ
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
 "การประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
"
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการฯ
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 004/2559
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
สนใจเข้าร่วมประชาวิจารณ์ คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
 " การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2  "
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
 " โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการครูและ บุคลากรโรงเรียนคุณธรรม  "
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการครูและ บุคลากรโรงเรียนคุณธรรม
  
 
 " โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  "
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
  
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 
 " ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้ สมทบทุนพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา "สร้างความรัก สร้างความดี สารภีคืนถิ่น" ถวาย ณ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 
"
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้ สมทบทุนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างฯ
  
สรุปรายงานรายรับรายจ่าย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 
 " อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 59 ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ "
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 59 ศูนย์ที่ 160 ฯ
  
 
 
 
 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดีกับ ครอุราลักษณ์ สจิตตวัฒนะ ได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก "ครูสอนดี" ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา
 
 
Untitled Document
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
   
   
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
 
 
 
   
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน
   
 
  ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
โครงการชีววิถี
   
   
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะช่างกลการเกษตร
(DVT Skill Contest 2015)
ณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายไตรภพ อ้วนโคตร แผนกวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
Untitled Document
       
       
 
      วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 โทร 045-210500 Fax: 045-210500 หรือ 045-210501 (R-radio)
      ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายสิทธิศักดิ์ สงวนพิมพ์ :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      admin : Kricec2539@hotmail.com   
      **เว็บวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ห้ามผู้ใดคัดลอก เลียนแบบหรือดัดแปลงรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต**
 
สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ วท.เขมราฐ  คลิ๊กที่รูป  ครับ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2556